VABILO: SKUPŠČINA NK RUDAR TRBOVLJE

Upravni odbor NK Rudar Trbovlje vabi vse člane kluba na redno volilno Skupščino kluba, ki bo

v sredo, 20.06.2018 ob 18.00 uri, v sejni sobi na Rudarju.

Pred skupščino bo mogoče poravnati tudi članarino za leto 2018.

Predlagan dnevni red:

 1. Izvolitev delovnega predsedstva in ugotovitev sklepčnosti
 2. Poročila o delovanju društva
 3. Poročilo nadzornega odbora in podelitev razrešnice
 4. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 5. Volitve organov kluba:
  – predsednik kluba
  – podpredsednik
  – člani upravnega odbora
  – člani komisij (disciplinska, strokovna, nadzorni odbor)
 6. Program dela in finančni načrt za sezono 2018/2019
 7. Razprava in sprejem programa dela in finančnega načrta
 8. Razno

Vljudno vabljeni !

Trbovlje, 07.06.2018.

UO NK Rudar Trbovlje