PRAVILNIK O VADNINAH NK RUDAR TRBOVLJE

SEZONO 2023/2024

1. ČLEN(mesečna vadnina)

Mesečna vadnina v mladinskem pogonu Nogometnega kluba Rudar Trbovlje (v nadaljevanju:
klub) za sezono 2023/2024 od 1.8.2023 dalje znaša:

  • Za selekcije od U-8 do U-11 35,00 EUR/mesec (350 EUR letno)
  • Za selekcije od U-12 do U-15 40,00 EUR/mesec (400 EUR letno)
  • Za selekcije od U-17 do U-19 20,00 EUR/mesec (200 EUR letno)

2. ČLEN(družinska vadnina)

V kolikor sta v klub včlanjena dva otroka ali več iz ene družine plača polno vadnino le starejši,
mlajši pa le del vadnine ( v nadaljevanju: družinska vadnina). V primeru, da je starejši otrok
oproščen plačila vadnine v primeru hujših poškodb ali bolezni skladno z določili tega pravilnika,
v mesecih njegove odsotnosti polno vadnino plačuje naslednji mlajši otrok.
Družinska vadnina za mlajše otroke znaša:

  • Za selekcije od U8 do U15 20,00 EUR

3. ČLEN(obdobje plačevanja)

Vadnino se plačuje vseh 10 mesecev (izjema julij, avgust) na leto. Igralci načeloma v nobenem
primeru niso oproščeni plačevanja vadnine. Vadnino je potrebno poravnati tudi, če igralec ni
opravil nobenega treninga v mesecu. Izjemoma so igralci plačevanja vadnine lahko oproščeni
le v primeru hujših poškodb in bolezni zaradi katerih ne obiskujejo treningov en mesec ali več.
V tem primeru mora igralec posredovati klubu pisno prošnjo za oprostitev vadnine v mesecu,
v katerem je prišlo do odsotnosti. Odločitev o izjemi plačevanja vadnine sprejema UO kluba.

4. ČLEN(način plačevanja)

Vadnina se plačuje do 20. v mesecu za tekoči mesec. V primeru zamude s plačilom svojih
obveznosti iz vadnin, se igralec zavezuje plačati klubu tudi zakonite zamudne obresti za čas
od dneva zapadlosti do dneva dejanskega plačila v znesku 5,00 EUR. V primeru zakasnitve
plačila se naslednji mesec igralca obvesti o neplačilu (opomin). V primeru nepravočasnega
plačila dveh vadnin se igralcu do izvršitve plačila izreče prepoved tekmovanja. V kolikor dolg
igralca ni poravnan v 30. dneh po izreku prepovedi tekmovanja se mu do izvršitve plačila
izreče prepoved treniranja in tekmovanja.

5. ČLEN(pretekle obveznosti)

gralec lahko za klub tekmuje v nogometni sezoni 2023/24 samo pod pogojem, da ima
poravnane vse svoje obveznosti iz vadnin iz preteklih sezon.

6. ČLEN(znižane vadnine)

Klub bo v okviru svojih zmožnosti pomagal igralcem iz socialno šibkejših družin. Klub bo
omogočal znižane vadnine (v nadaljevanju: subvencionirana vadnina), katerih višina bo
odvisna od števila prošenj za subvencionirano vadnino, razpoložljivih sredstev kluba za
znižanje vadnin ter od višine povprečnega mesečnega dohodka na družinskega člana
posameznega prosilca, kakor bo ugotovljeno iz odločbe za otroški dodatek, sprejete s strani
Centra za socialno delo ( v nadaljevanju: odločba za otroški dodatek).
Za subvencionirano vadnino igralca iz socialno šibkejše družine mora prosilec posredovati
klubu po navadni pošti ali po elektronski pošti, na elektronski naslov kluba ali elektronski
naslov člana upravnega odbora kluba, pristojnega za finance, prošnjo z dokazilom, ki ga
predstavlja odločba za zadnji otroški dodatek. Igralec je upravičen so subvencionirane
vadnine izključno za obdobje od datuma, ko klub prejme odločbo za otroški dodatek, do
datuma veljavnosti odločbe za otroški dodatek. Odločitev o subvencionirani vadnini sprejema
UO kluba.

7. ČLEN(vadnina gostov)

Če se treningom kluba po dogovoru priključi gostujoči nogometaš, mora mesečno plačevati
najmanj vadnino v polovičnem znesku.

8. ČLEN(predčasni odhod iz kluba)

Igralec ne more zapustiti kluba ne, da bi pred tem poravnal vse zapadle obveznosti iz naslova
vadnin.
V primeru, da je igralcu bila obračunana subvencionirana vadnina, ne more zapustiti kluba
(ne dobi izpisnice) brez, da poravna razliko od zneska plačane subvencionirane vadnine do
zneska polne vadnine za celotno obdobje v katerem mu je bila obračunana subvencionirana
vadnina. Januar, julij in avgust so meseci, ko je prestopni rok in UO kluba odloča o takšnih
primerih.

9. ČLEN(drugi primeri)

O vseh ostalih primerih, ki jih pravilnik ne določa, odloča UO kluba.

10. ČLEN(končne določbe)

Pravilnik velja od 1.8. 2023 dalje skladno s sklepom UO Nogometnega kluba Rudar Trbovlje.
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati dosedanji pravilnik o vadninah
Nogometnega kluba Rudar Trbovlje.

Trbovlje, 21.06.2023
UO Nogometnega kluba Rudar Trbovlje