PRAVILNIK O VADNINAH IN ČLANARINAH NK RUDAR TRBOVLJE

1. člen

Vadnina je obvezna za vse člane kluba od U7 do U18, ki želijo trenirati po programu NK RUDAR TRBOVLJE. Vadnina je namenjena zlasti plačilu vaditeljev in trenerjev ter osnovnih stroškov kluba. Plačujejo jo vsi igralci: registrirani in neregistrirani. Delno je lahko plačila oproščen igralec, ki skupaj s prošnjo predloži ustrezno dokumentacijo institucije in jo predsednik društva odobri. Avtomatične oprostitve plačila vadnine NI. Vadnina je neodvisna od količine odigranih tekem oziroma števila treningov.

2. člen

Letna vadnina za treniranje v ekipah NK RUDAR TRBOVLJE znaša 300,00 €, za selekcije od U-7 do vključno U-15 ter 200,00 € za selekcijo U-17. Vadnino je možno poravnati enkratno ali v mesečnih obrokih (september, oktober, november, december, januar, februar, marec, april, maj, junij) in znaša 30,00 € (od U-7 do vključno U-15) oziroma 20,00 € (selekcija U-17). Višina letne oziroma mesečne vadnine ni vezana na število treningov in tekmovanj v mesecu, ampak jo določa pavšalni znesek, ki je razdeljen na 10 mesecev. Ta na koncu pokrije del letnih skupnih stroškov. Zaradi tega je vadnina skozi leto, ne glede na intenzivnost, enaka, razen v mesecih juliju in avgustu, ko se vadnina ne plača.

3. člen

Vadnino je potrebno vsak mesec (razen meseca julija in avgusta) plačati. Plačajo jo vsi – tisti, ki trenirajo ali ne trenirajo (so neopravičeno ali opravičeno odsotni). Vadnina se redno poravna vsak mesec, in sicer najkasneje do 20. v mesecu za tekoči mesec. Posamezniku, ki ne plača vadnine – tudi po opozorilu, po iztečenem roku za plačilo dolga, ni več omogočeno treniranje in igranje po programu kluba. Ko je obveznost poravnana, UO kluba odloči o ponovni vključitvi igralca nazaj v ekipo.

4. člen

V primeru odhoda igralca iz kluba (prestop) se igralcu izda izpisnica in športna izkaznica šele ob poplačilu vseh tekočih in morebitnih zaostalih obveznosti iz naslova neporavnanih vadnin.

5. člen

Kadar je v klubu več članov iste družine, znaša letna vadnina za prvega člana 30,00 € za drugega člana 20,00 €, za morebitne nadaljnje člane pa je vadnina brezplačna.

6. člen

Način plačila vadnine določi UO NK RUDAR TRBOVLJE (UPN obrazec – položnica, trajnik…) in je v principu enak za vse obveznike plačila, obstaja pa možnost dogovora, v kolikor to staršem pomeni lažjo obliko izpolnjevanja obveznosti.

7. člen

Članarina je letni prispevek, ki ga plača vsak član kluba. Višina letne članarine je sledeča:

  • 10,00 € – otroci nogometaši, člani
  • 20,00 € – vsi ostali